Algemene voorwaarden

TS Health Experience Centre

Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de
volgende betekenis:
– Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie door TS HEALTH EXPERIENCE
CENTRE een overeenkomst tot deelname aan een Opleiding is of zal worden gesloten.
– Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk aan de Opleiding deelneemt.
– Opleiding: een door TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE verzorgde of te verzorgen training,
workshop, cursus, practicum, coaching of andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of
vergroten van kennis en/of vaardigheden.
– TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TS
Health Products B.V., KVK-nummer: 08021207, Gelreweg 9, 3843AN Harderwijk, tel.: 0341-462121,
e-mail: info@tshealthcentre.nl.
– Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE.
– Website: de website van TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE: www.tshealthexperiencecentre.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op offertes en aanbiedingen van TS HEALTH EXPERIENCE
CENTRE aan een Opdrachtgever en op alle overeenkomsten tussen TS HEALTH EXPERIENCE
CENTRE en de Opdrachtgever, met inbegrip van overeenkomsten die volgen op reeds gedane
offertes, aanbiedingen en eerdere overeenkomsten.
2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op de Voorwaarden dienen door TS HEALTH EXPERIENCE
CENTRE uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2.3 TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE kan opleidingen van derden aanbieden. In dat geval zal na
inschrijving en bevestiging als bedoeld in artikel 3. een rechtstreekse overeenkomst ontstaan tussen
de Opdrachtgever en de derde. Daarop zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende derde
van toepassing, onverminderd de toepasselijkheid van de Voorwaarden in de relatie tussen
Opdrachtgever en TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE. De algemene voorwaarden van de
betreffende derde worden op de Website aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
2.4 Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, dan zijn de volgende bepalingen van deze Voorwaarden
uitgesloten: Artikel 4.3, 5.2, 6.3.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging
3.1 Alle door TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder
voorbehoud van beschikbaarheid.
3.2 Inschrijving voor een Opleiding geschiedt via het digitale inschrijfformulier op de Website.
3.3 TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE bevestigt een inschrijving per e-mail aan de Opdrachtgever.
TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE zendt de Opdrachtgever een factuur met betrekking tot de
Opleiding aan de Opdrachtgever. Door verzending van de factuur komt de overeenkomst met
betrekking tot deelname aan de betreffende Opleiding tot stand.
3.4 De Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en die handelt voor doeleinden die buiten zijn
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, heeft een bedenktermijn (recht van herroeping) van veertien (14)
dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst van de Opleiding wordt gesloten. Dit recht van
herroeping vervalt als de Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de start van de Opleiding
en heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van herroeping.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Bij inschrijving gelden de prijzen zoals vermeld op de Website ten tijde van de inschrijving.
4.2 In de prijzen zijn de kosten voor het Opleidingsmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
4.3 Voor zover TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE voor het verzorgen van een Opleiding BTW is
verschuldigd, zijn prijzen exclusief BTW en worden de prijzen inclusief BTW in rekening gebracht.

Artikel 5. Betaling
5.1 Betaling door de Opdrachtgever dient te geschieden, tenzij anders vermeld op de factuur, binnen
dertig (30) dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste opleidingsdag, op de
door TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE aangewezen bankrekening.
5.2 Betaling dient integraal te geschieden zonder recht op korting of verrekening.
5.3 Indien de Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is
hij van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is in dat geval zonder nadere sommatie vanaf de
vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand,
berekend over het openstaande factuurbedrag.
5.4 Indien de Opdrachtgever niet of niet-tijdig betaalt, komen de daaruit voor TS HEALTH
EXPERIENCE CENTRE voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.
5.5 Indien voor aanvang van de Opleiding niet de volledige betaling door TS HEALTH EXPERIENCE
CENTRE is ontvangen, dan behoudt TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE zich het recht voor de
Cursist niet aan de Opleiding deel te laten nemen, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de
verplichting tot betaling plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6. Annulering of wijziging door Opdrachtgever
6.1 De Opdrachtgever verbindt zich bij inschrijving tot betaling van de prijs van de Opleiding, ongeacht
of al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.
6.2 Een annulering door Opdrachtgever dient per e-mail te worden doorgegeven aan TS HEALTH
EXPERIENCE CENTRE: info@tshealthcentre.nl.
6.3 De Opdrachtgever kan de deelname aan de Opleiding tot dertig (30) dagen voor de eerste
opleidingsdag kosteloos annuleren. Indien de Opdrachtgever de deelname minder dan dertig (30)
dagen, maar meer dan tien (10) dagen voor de eerste opleidingsdag annuleert, dan is de
Opdrachtgever 20% van de prijs verschuldigd met een minimum van € 50,00. Indien de
Opdrachtgever de deelname minder dan tien (10) dagen voor de eerste opleidingsdag annuleert, dan
is 50% van het de prijs verschuldigd met een minimum van €50,00. Indien de Opdrachtgever minder
dan 24 uur voor de eerste opleidingsdag annuleert, dan is de totale prijs verschuldigd.
6.4 De Opdrachtgever mag kosteloos de plaats van een Cursist laten innemen door een andere
Cursist. Een wijziging van de Cursist dient minimaal 24 uur voor de eerste opleidingsdag per e-mail te
worden doorgegeven aan TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE: info@tshealthcentre.nl. TS HEALTH
EXPERIENCE CENTRE behoudt zich het recht voor een Cursist te weigeren.

Artikel 7. Annulering of wijziging door TS HEALTH EXPERIENCE CENTER
7.1 TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE kan de Opleiding zonder opgaaf van redenen annuleren tot
drie (3) dagen voor de eerste opleidingsdag. De Opdrachtgever wordt hierover onverwijld op de
hoogte gesteld. TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE zal het door de Opdrachtgever betaalde prijs
restitueren. TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE kan de Opdrachtgever een alternatieve Opleiding
aanbieden. Indien de Opdrachtgever hiervan gebruik maakt, dan wordt de prijs niet gerestitueerd.
7.2 Bij onvoldoende aanmeldingen, annulering door Opdrachtgevers daaronder begrepen, heeft TS
HEALTH EXPERIENCE CENTRE steeds het recht de Opleiding te annuleren of te verplaatsen en/of
de vorm van de Opleiding (bv. online of fysiek) te wijzigen. De Opdrachtgever wordt hiervan onverwijld
op de hoogte gesteld. In geval van verplaatsing kan de Opdrachtgever kosteloos annuleren.

Artikel 8. Overmacht
8.1 TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE is niet gehouden tot nakoming van een verplichting uit de
overeenkomst als dit is verhinderd als gevolg van overmacht.
8.2 Indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht mag TS HEALTH EXPERIENCE
CENTRE de Opleiding annuleren, verplaatsen en/of de vorm (bv. online of fysiek) van de Opleiding
en/of de inhoud van het programma wijzigen. De Opdrachtgever wordt hiervan onverwijld op de
hoogte gesteld. In geval van verplaatsing kan de Opdrachtgever kosteloos annuleren.
8.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE
onafhankelijke omstandigheid die gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door TS
HEALTH EXPERIENCE CENTRE blijvend of tijdelijk verhindert, daaronder begrepen oorlog,
oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, pandemie of uitbraak van ziekte, brand en/of andere storing
binnen het bedrijf van TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE, haar leveranciers en/of de door haar
ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of
verband houdt met deelname aan een Opleiding of de annulering, verplaatsing of wijziging daarvan,
tenzij aan TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE opzet of grove schuld kan worden verweten.
9.2 Indien TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE aansprakelijk is voor schade, dan zal de omvang van
de schadevergoedingsplicht zijn beperkt tot het factuurbedrag.
9.3 TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE is niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of
gevolgschade, schade door omzet- of winstderving en/of door verlies van kansen of inkomen en/of
reputatieschade.

Artikel 10. Inhoud van de Opleiding
10.1 Op de Website vermelde informatie over de inhoud van het programma en de docenten van de
Opleidingen zijn indicatief. TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE is te allen tijde gerechtigd de inhoud
van het programma te wijzigen en/of een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de
Opleiding belast, te vervangen door een andere docent of trainer.
10.2 Vermeldingen van accreditaties door TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE op de Website zijn
onder voorbehoud van geldigheid op het moment dat de Opleiding wordt gegeven.

Artikel 11. Intellectuele eigendom
11.1 Het verstrekte opleidingsmateriaal wordt eigendom van de Opdrachtgever. De rechten van het
intellectuele eigendom met betrekking tot de Opleiding, het opleidingsmateriaal en eventuele overige
documentatie of informatie met betrekking tot de Opleiding worden door TS HEALTH EXPERIENCE
CENTRE voorbehouden.
11.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE is de
Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte
Opleidingsmateriaal te openbaren, te exploiteren en/of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

Artikel 12. Klachten en rechtsvorderingen
12.1 De Opdrachtgever dient een klacht met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of een
schriftelijk kenbaar te maken binnen 21 dagen na uitvoering van de overeenkomst. Klachten kunnen
worden doorgegeven aan TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE: info@tshealthcentre.nl.
12.2 Het indienen van een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting van de Opdrachtgever. Het
recht van Opdrachtgever op opschorting is uitgesloten.
12.3 Elke rechtsvordering die voortvloeit uit of gebaseerd is op feiten die aanleiding geven tot de
stelling dat sprake is van een tekortkoming van TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE in de nakoming
van de overeenkomst, vervalt door verloop van één (1) jaar nadat de Opdrachtgever met het bestaan
van die feiten bekend was of redelijkerwijs behoorde te zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht
13.1 Op de overeenkomst tussen TS HEALTH EXPERIENCE CENTRE en de Opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.
13.2 Inzake geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte of overeenkomst is
bevoegd de bevoegde rechter van de rechtbank te Gelderland, tenzij de wet dwingendrechtelijk
anders voorschrijft.